تربیت فرزند

ورود نوزاد جديد با تغييرات اساسي در کل خانواده همراه است. کودکان براي ورود خواهر يا برادر کوچک هيجان‌زده هستند. گاهي با نوزاد جديد با محبت و گاهي با خشم و حسادت برخورد مي‌کنند. آماده‌کردن کودک براي ورود نوزاد جديد موجب شکل‌گيري روابط مناسب ميان آنان مي‌شود. در اين مقاله به راهکارهايي براي رفتار مناسب با فرزند اول در اين مواقع مي‌پردازيم.... 

منظور از شيوه‌هاي فرزند پروري، روش‌هايي است که والدين براي تربيت فرزندان خود به‌کار مي‌گيرند و بيانگر نگرش‌هايي است که آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنين شامل معيارها و قوانيني است که براي فرزندان خويش وضع مي کنند. ولي بايد پذيرفت که رفتارهاي فرزند پروري به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌هاي اقتصادي تغيير مي‌کند. 

پژوهش هایی که در گذشته در مورد تاثیر کار کردن هر دوی والدین بر پرورش فرزندان اجرا شده بودند، معمولاً حاکی از تاثیرات منفی آن بودند، اما امروزه تحقیقات نشان می دهند که کار کردن مادر می تواند بر روی رشد روانی کودک تاثیر مثبت داشته باشد...

صفحه‌ها