آزمون صداقت

آزمون صداقت

شما میتوایند فرم آزمون صداقت را از اینجا دانلود کرده و تکمیل نمایید. و سپس با توجه به امتیاز خود توضیحات زیر را مطالعه نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر مطلب "صداقت با خود" در بخش مهارت های زندگی را مطالعه نمایید.

امتیاز بالاتر از 55 : شما شناخت صحیحی از خودتان دارید. به بارها و اعتقاداتتان پایبندید و تحت تاثیر حرف دیگران قرار نمی گیرید. زندگی تان را بر اساس ارزش ها و باورهایتان پیش می برید، نه بر اساس انتظارات دیگران. از آنچه هستید رضایت دارید و  از خودتان خجالت نمی کشید و بنابراین در همه شرایط خود واقعی تان را نشان می دهید. دیگران نیز به خاطر ثبات شخصیت تان ، در تعامل با شما دچار مشکل نمی شوند، به عبارت دیگر شما با خودتان در صلح و آرامش به سر می برید.

امتیاز پایین تر از 55: محبوب بودن و مورد پذیرش دیگران واقع شدن یکی از دغدغه های اصلی شما به شمار می رود. در بسیاری از مواقع به خاطر اینکه مورد تایید دیگران قرار گیرید ، رفتاری بر خلاف باورها و ارزش هایتان انجام می دهید. گاهی اوقات تشخیص احساسات درونی تان درباره یک مسئله خاص برایتان مشکل است و احساس می کنید که خوب خودتان را نمی شناسید.