بانوي سرزمين من

بانوي سرزمين من

در روزگاري كه زن را بـ‌ه "تن" مي شناسند، غيرت را "بددلي" مي نامند و باحجاب را " اُمل" مي دانند

 تو همچنـان "فرشته" بمان بانوي سرزمين من.

همانا عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست. امام علی علیه السلام (نهج البلاغه/حکمت 474)