بانوي سرزمين من 2

بانوي سرزمين من 2

خیلی قشگه وقتی داری موهاتو شونه میزنی

جلو آینه داری آرایش میکنی...

بچه ات بیاد بگه: آخ جون الان بابایی میاد.

نه اینکه بگه: مامان قراره کجا بریم؟!!! 

امام باقر(ع) فرمود: شایسته نیست زن (در خانه) بدون زینت باشد گر چه با یک گردنبند باشد.