پنج راه برای اینکه همکار خوبی باشیم

پنج راه برای اینکه همکار خوبی باشیم

-. با لبخند و انرژی مثبت باشید.

-. پشت سر همکارتون صحبت نکنید.

-. ایرادات کار همکارتون رو به خودش بگید.

-. اگر نیاز به کمک داره حتماً کمکش کنید.

-. حتی اگر سمت پایین تری داره، باز هم با احترام رفتار کنید.