کارشناسان

خانم دکتر بتول احمدی
سمت: 
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان
پست الکترونیکی: 
ahmadiba@tums.ac.ir
خانم مهتاب بیات ریزی
سمت: 
کارشناس امور پژوهشی
پست الکترونیکی: 
mbayatrizi@yahoo.com
خانم دکتر فاطمه نوغاني
سمت: 
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری
پست الکترونیکی: 
noghanif@tums.ac.ir
خانم انسیه جناب
سمت: 
مسئول دفتر/ روابط عمومی/کارشناس فرهنگی
پست الکترونیکی: 
ensieh.jenab@gmail.com
خانم دکتر زهره قربانی
سمت: 
مشاور
پست الکترونیکی: 
zohreh_zghorbani@yahoo.com
خانم زهرا مشکی
سمت: 
مشاور تغذیه
پست الکترونیکی: 
z.moshki@gmail.com