ثبت نام دوره آموزش مهارت های زندگی (همراه با امتیاز باز آموزی)

دوره آموزش مهارت های زندگی همراه با امتیاز بازآموزی (18 ساعت)

ساعت برگزاری: 10:30 الی 12  روزهای یکشنبه

مشاهده برنامه دوره