دوره آموزش مهارت های زندگی (همراه با امتیاز بازآموزی)

دوره آموزش مهارت های زندگی همراه با امتیاز بازآموزی (18 ساعت)

ساعت برگزاری: 13:30 الی 15  روزهای یکشنبه

مشاهده برنامه دوره