ساعات حضور مشاورین در دفتر مشاور امور زنان

ساعات حضور مشاورین در دفتر مشاور امور زنان

تعداد بازدید :231

به گزارش روابط عمومی دفتر امور زنان ساعات حضور مشاوران در دفتر به این شرح می باشد.

خانم دکتر قربانی روزهای یکشنبه

خانم دکتر بیات ریزی هر روز

خانم جناب هر روز

خانم ملیکا بهروش روزهای شنبه

می توانید با تعیین وقت قبلی از خدمات مشاوره این دفتر بهرمند شوید.