نتایج برندگان مسابقه خود مراقبتی

نتایج برندگان مسابقه خود مراقبتی

تعداد بازدید :241

به گزارش روابط عمومی دفتر امور زنان اسامی برندگان در قرعه کشی مسابقه خود مراقبتی از قرار ذیل می باشد.

کدکاربری : 00558851975

کدکاربری: حمیده 66

کدکاربری :unique89

کدکاربری: s-f طاهری

برندگان با در دست داشتن کارت پرسنلی و کارت ملی خود به دفتر امور زنان به آدرس معاونت غذا و دارو - دفتر مشاور امور زنان مراجعه نمایند.