مسابقه علمی فرهنگی

سئوالات:40
تلاش های مجاز:نامحدود
در دسترس:همیشه
نرخ قبولی:75 %
حرکت روبه عقب:مجاز