اردوی یک روزه آبعلی - امامزاده هاشم (ع)

ویژه کارکنان خانم دانشگاه 

تصویر: