اسامی برندگان مسابقه خودمراقبتی

خانم زهره محمدی از شبکه بهداشت درمان ری

خانم ربابه سادات طاهری از بیمارستان روزبه

خانم فاطمه افشار از معاونت غذا و دارو

خانم حمیده جعفری ندوشن معاونت بین الملل

تصویر: