میلاد امام هادی (ع)

گلنغمۀ شادی از منادی آمد
از سوی مدینه بانگ شادی آمد
با آمدن طنین بال جبریل
عطر نفس امام هادی آمد
#سیدهاشم_وفایی
 

تصویر: