کارگاه یکروزه نقش زنان در ایفای حماسه آفرینی "گذشته، حال، آینده"

نقش زنان در ایفای حماسه افرینی "گذشته، حال، آینده" ویزه اعضا هیات علمی

زمان:25 مهر ماه سه شنبه ساعت 17 الی 14:30
ثبت نام: 66415727

تصویر: