ماموریت و اهداف

کلیات برنامه های چهارساله دفترامور زنان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه:  زنان نيمي از جامعه انسانی را تشكيل مي دهند . امروزه در همه جوامع نقش و جايگاه انساني زن بعنوان یکی از ارکان  و محورهای توسعه پذيرفته شده است. زنان به عنوان اولين عاملين انتقال ارزشها ، هنجارها ، فرهنگ ،‌آداب و رسوم و سنتها مطرح مي باشند. از دیدگاه اسلام زن و خانواده سنگ بنای اصلی ساختار اجتماعی جامعه محسوب می شوند.  زنان به دلیل ایفای نقشهای متعدد عامل اساسی ثبات و سلامت خانواده و جامعه بشمار می آیند.  براین اساس ، فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد و بهره مندی جامعه از توانمندی و مشارکت زنان در حیطه های مختلف علمی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و رفع موانع و مشکلات موجود آنها از اهميت فراواني برخوردار است.

رشد فزاینده زنان در حوزه های مختلف علمی بویژه  علوم پزشکی و حضور آنان در دانشگاه و مراکز آموزشی پژوهشی ، ضرورت برنامه ریزی به منظور ایجاد ارتباط ، انسجام و بهره وری هر چه بیشتر از استعدادها و توان علمی تخصصی آنان در جهت کمک به رفع موانع پیشرفت و حل مشکلات زنان جامعه را ایجاب می نماید.

رسالت :

دفتر امور زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها و برنامه های امور زنان دانشگاه را بر عهده دارد. این دفتر تحت نظر مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان فعالیت می کند و هم اکنون زیر مجموعه سازمانی دفتر ریاست می باشد. دفتر تلاشهای نظام مند و نقش مشخص خود را در هماهنگی و همکاری با بخشهای مختلف ستادی و سازمانی دانشگاه دانسته و با ارائه پیشنهاد به ریاست ، معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت از برنامه های بهبود وضعیت زنان و کاهش مشکلات آنان فعالیت می کند و در واقع در ایجاد تغییرات مطلوب مورد نظر یک نقش تعاملی در فعالیتهای دانشگاه ایفا می نماید.

 اولویتهای راهبردی دفتر شامل هماهنگی و همکاری، توسعه اطلاعات و ارتباطات ، آموزش و توسعه مهارتها ، پژوهش ، پیشگیری و مداخله ، پایش و ارزیابی است. گروههای هدف فعالیتهای دفتر عبارتند از زنان تحت پوشش خدمات دانشگاه که با نام زنان جامعه نامیده می شوند ، و زنان شاغل در دانشگاه اعم از اساتید ، کارکنان و در حد ممکن دانشجویان که با عنوان زنان دانشگاهی از آنها نام برده خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل پیشینه تاریخی علمی و مرکزیت دانشگاهی علوم پزشکی کشور دارای بیشترین ظرفیتهای علمی آموزشی ، پژوهشی و خدماتی است و از نظر گستردگی کمی و کیفی اساتید زن و همچنین کارکنان زن در حرف پزشکی با جمعیت نزدیک به 8000 نفرزن در ردیف اول دانشگاههای کشور قرار دارد. بهره برداری از این ظرفیتها در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی می تواند نقطه قوت مهمی برای دانشگاه محسوب گردد. تلاش می شود برنامه های دفتر مبتنی بر واقعیات موجود برای بکارگیری پتانسیل ها و امکانات موجود در دستیابی به رسالت دفتر در حد توان باشد و اهتمام بر آنست که در بالاترین حد ممکن از فرایندهای همکاری و هماهنگی با واحدهای مختلف دانشگاه استفاده شود تا بتوان بصورت جمعی به اهداف و موفقیتهای مورد نظر دست یافت.

برنامه ریزی طولانی مدت و تدوین برنامه چهارساله شیوه ای سیستماتیک برای ایجاد تغییر و دستیابی به اهداف و راهنمایی برای جذب و تخصیص منابع مورد نیاز است. لذا دفتر مشاور امور زنان دانشگاه در راستای  مأموریت خود و هماهنگ با رسالت دانشگاه علوم پزشکی تهران و منطبق با سیاست های نقشه علمی دانشگاه ، اهداف و برنامه های چهارساله خود را به شرح زير ارائه می نماید:

 

اهداف:

هدف کلی 1 :  ارتقاء سطح دانش جامعه در رابطه با وضعیت سلامت زنان و نیازهای آنان

اهداف اختصاصی

1-1 – بهبود دسترسی به منابع اطلاعات موجود و تعیین کمبودها و نیازها

1-2- تعیین اولویتهای پژوهشی ،آموزشی و خدماتی سلامت زنان و ارائه سیاست های مناسب دانشگاهی

1-3- تعامل و تبادل اطلاعات و دستاوردها در زمینه های سیاستگزاری و برنامه ریزی با سازمان های ذیربط در سطوح ملی و بین المللی

هدف کلی 2 :   ارتقاء و بهره مندی از توان علمی زنان دانشگاهی

اهداف اختصاصی

2-1-  توانمند سازی زنان در زمینه های فرهنگی،علمی، مدیریتی،و اجتماعی

2-2- انسجام ارتباطات و افزایش تعاملات علمی، فرهنگی و اجتماعی بین زنان دانشگاهی و مسئولین

هدف کلی 3 : بهبود سلامت و کیفیت زندگی زنان دانشگاهی

اهداف اختصاصی

3-1- بهینه سازی خدمات سلامت

3-2- بهینه سازی خدمات حمایتی و رفاهی

 
 

 

 

هدف کلی شماره 1 : ارتقاء سطح دانش جامعه در رابطه با وضعیت سلامت زنان و نیازهای آنان

هدف اختصاصی 1-1: بهبود دسترسی به منابع اطلاعات موجود و تعیین کمبود ها و نیازها

برنامه عملیاتی 1:

1-

 پروژه:

 1. توسعه و تقویت سایت دفتر امور زنان
 2. برگزاری جشنواره آموزش سلامت زنان
 3. راه اندازی نشریه الکترونیکی دفتر امور زنان
   

هدف اختصاصی 2-1: شناسایی اولویت های پژوهشی،آموزشی و خدماتی سلامت زنان و ارائه سیاست های مناسب دانشگاهی

برنامه عملیاتی 2:

 1. همکاری علمی، تحقیقاتی با سازمانهای مرتبط در تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی ، پژوهشی و خدماتی سلامت زنان و اجرای آنها
 2. پیشنهاد اولویت ها، سیاستها و برنامه های آموزشی ، پژوهشی و خدماتی سلامت زنان و هماهنگی و پیگیری با مسئولین ذیربط دانشگاه به منظور اجرایی کردن آنها

پروژه:

 1. اجرای طرحهای پژوهشی در حوزه زنان و خانواده
 2. سیاست گذاری در جهت توسعه و راه اندازی مدل های مراقبت از سلامت زنان در قالب ایجاد کلینیک سلامت زنان
 3. برگزاری همایش سالیانه سلامت زنان با همکاری مراکز تحقیقاتی سلامت زنان توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

هدف اختصاصی 3-1 :تعامل و تبادل اطلاعات و دستاوردها در زمینه سیاستگزاری و برنامه ریزی سلامت زنان با سازمان های ذیربط در سطوح ملی و بین المللی

برنامه عملیاتی 3:

 1. تعامل و تبادل اطلاعات دربارۀ سیاست ها و برنامه های اجرا شده موثر بر سلامت زنان با سازمانهای ذیربط
 2. حضور در نشست های ملی و بین المللی امور زنان بعنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 
 

 

هدف کلی شماره 2 : ارتقاء و بهره مندی از توان علمی زنان دانشگاهی

هدف اختصاصی 1-2 توانمند سازی زنان در زمینه های فرهنگی، علمی، مدیریتی و اجتماعی

برنامه عملیاتی 4 :

1- برگزاری کارگاههای آموزشی

2- تهیه و نشر بسته های آموزشی

3- ارائه خدمات مشاوره ای

4- برگزاری گردهمایی جهت معرفی و نشر فعالیت ها و دستاوردها و تقویت ارتباطات و همکاری ها

5- اطلاع رسانی با استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات

6- حمایت در راستای تشکیل هسته ها و مجامع علمی فرهنگی و اجتماعی

پروژه:

 1. معرفی و تقدیر از زنان برگزیده دانشگاه        
 2. برگزاری دوره های آموزش مجازی ( (e-learning در زمینه های علمی تخصصی موضوعات فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده جهت اعضا هیأت علمی دانشگاه
 3. برگزاری کارگاه های آموزشی
 4. تقویت مرکز مشاوره و راهنمایی دفتر امور زنان دانشگاه           
 5. تهیه و تدوین کتابچه های آموزشی (راهنمای سلامت زنان در راستای سلامت جسمانی، اجتماعی، روانی، معنوی )

هدف اختصاصی 2-2: انسجام ارتباطات و افزايش تعاملات علمي، فرهنگي و اجتماعي بين دفتر مشاور امور زنان ، مسئولين و زنان دانشگاهي

 

برنامه عملیاتی 5:

 1. ایجاد شبکه ارتباطی دفتر از طریق تشکیل کمیته های مشورتی در واحدهای مختلف دانشگاهی و تعامل با مسئولین دانشگاه

پروژه:

 1. راه اندازی شبکه تحقیقات سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2. حمایت و تقویت شبکه ها و هسته های فرهنگی و اجتماعی در بین زنان دانشگاهی

 

هدف کلی شماره 3: بهبود سلامت و کیفیت زندگی زنان دانشگاهی

هدف اختصاصی 1-3 : بهینه سازی و انسجام خدمات سلامت

برنامه عملیاتی 6:

 1. برنامه ریزی و هماهنگی برای برخورداری از خدمات خاص سلامت
 2. برنامه ریزی و هماهنگی جهت استفاده از امکانات ورزشی
 3. برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای دوره های آموزش سلامت

پروژه:

 1. ا رتقاء ، پیگیری سیاست ها و عملیاتی سازی برنامه ورزش زنان
 2. راه اندازی شبکه تحقیقات سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

هدف اختصاصی 2-3: بهینه سازی

برنامه عملیاتی 7:  

 اعتلاء‌ معرفت و بصیرت دینی - فرهنگی، احیای هویت ملی  مذهبی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی

پروژه :

 1. برگزاری اردوهای زیارتی – گردگشگری همراه با کارگاه های آموزشی با محتوای فرهنگی
 2. جشنواره فرهنگی با مضامین هنری – فرهنگی با توجه به هویت ملی – دینی
 3. ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب         

هدف اختصاصی 3-3  : بهینه سازی خدمات حمایتی و رفاهی

برنامه عملیاتی 8:

 1.  فراهم آوردن خدمات حمایتی بمنظور توانمند سازی علمی ، شغلی و ارتباطی
 2. شناسایی قوانین و برنامه های حمایتی زنان و و ایجاد بانک اطلاعات ، اطلاع رسانی و هماهنگی با مسئولین ذیربط جهت اجرا
 3. فراهم سازی تسهیلات رفاهی ویژه

پروژه:

 1. فراهم آوردن خدمات مناسب برای زنان سرپرست خانوار شاغل در دانشگاه و خانواده هایشان
 2. تقویت برگزاری آکادمی تابستانه ویژه فرزندان پرسنل دانشگاه در تابستان