کارشناسان

ملیکا بهروش
سمت: 
مشاور کودک و نوجوان
پست الکترونیکی: 
behraveshmelika@gmail.com
دکتر خورشید وسکویی اشکوری
سمت: 
ماور ریاست دانشگاه در امور بانوان
پست الکترونیکی: 
womenaffair@tums.ac.ir
خانم مهتاب بیات ریزی
سمت: 
کارشناس پژوهشی
پست الکترونیکی: 
mbayatrizi@yahoo.com
خانم انسیه جناب
سمت: 
کارشناس فرهنگی
پست الکترونیکی: 
ensieh.jenab@gmail.com
خانم دکتر زهره قربانی
سمت: 
مشاور
پست الکترونیکی: 
zohreh_zghorbani@yahoo.com
خانم زهرا مشکی
سمت: 
مشاور تغذیه
پست الکترونیکی: 
z.moshki@gmail.com