برگزاري طرح كارگاه هاي قرآني سبك زندگي در دانشگاه علوم پزشكي تهران 26/4/92