سومین کارگاه ارتقاء مهارت های لازم برای زندگی هوشمندانه با عنوان احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن