نشست مشترک دفتر مشاور امور زنان و خانواده با اعضاء هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی