کارگاه آموزشی "مهارت های زندگی با رویکرد تئوری انتخاب"