کارگاه نقش زنان در ایفای حماسه آفرینی " گذشته، حال، آینده "