گردهمایی بانوان خیرحوزه سلامت در انشگاه علوم پزشکی تهران